2023/11/02

Diane出咗隻香水貴油夜間修復洗髪露同埋髮膜

早前買咗黎試Diane新洗頭水同埋髮膜,用完愛上咗,只係第9日已經明顯減少掉髮。 #

評分
5/5
gd
下一篇載入中