Notebook 屏幕尺吋使用體驗大不同!揀 16:9、16:10 定 3:2 好?

電腦節、back to school 都有唔少筍價 notebook,原來唔同比例嘅 notebook,係有唔同嘅使用體驗。今次 Tiffany 就同大家試一試,如果準備入手 notebook 就唔好錯過呢條片,同埋 e-zone 為大家準備嘅電腦通訊節 2022 優惠合集喇!當中包括筆電、電腦手機配件、電競產品、路由器筍買攻略!

影片主頁 > e+同你試

    Notebook 屏幕尺吋使用體驗大不同!揀 16:9、16:10 定 3:2 好?

    電腦節、back to school 都有唔少筍價 notebook,原來唔同比例嘅 notebook,係有唔同嘅使用體驗。今次 Tiffany 就同大家試一試,如果準備入手 notebook 就唔好錯過呢條片,同埋 e-zone 為大家準備嘅電腦通訊節 2022 優惠合集喇!當中包括筆電、電腦手機配件、電競產品、路由器筍買攻略!